Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Copywritings en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Wij zijn gerechtigd om aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.

3. Opdrachten

Een opdracht komt pas tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of nadat wij met de uitvoering ervan zijn begonnen. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

4. Prijzen en betaling

Onze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten. Alle kosten die voortvloeien uit het innen van de vordering, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer wij een opdracht hebben opgeleverd en de opdrachtgever hierop geen reactie geeft binnen 7 werkdagen, sturen wij een factuur en begint de betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever heeft ondanks het verstrijken van de reactietermijn alsnog recht op revisie van de opdracht. Copywritings houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de oplevering van de opdracht die voortvloeien uit het niet tijdig reageren. Een samengestelde prijsopgave verplicht Copywritings niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Levering

Wij zullen ons best doen om de opgegeven levertermijn na te komen, maar kunnen hier niet volledig voor instaan. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of op enigerlei wijze schadevergoeding te vragen.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever garandeert dat door ons te verstrekken materialen en informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en andere bestanden, vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien dit niet het geval is, vrijwaart de opdrachtgever ons voor eventuele claims van derden.

8. Klachten

Klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding. Bij tijdige klacht zullen wij ons best doen om een passende oplossing te vinden.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen waarbij wij betrokken zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen ons kantoor is gevestigd.

Laatst gewijzigd op 12 december 2023.