Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Copywritings en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Wij zijn gerechtigd om aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.

3. Opdrachten

Een opdracht komt pas tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of nadat wij met de uitvoering ervan zijn begonnen. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.

4. Prijzen en betaling

Onze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten. Alle kosten die voortvloeien uit het innen van de vordering, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Wanneer wij een opdracht hebben opgeleverd en de opdrachtgever hierop geen reactie geeft binnen 7 werkdagen, sturen wij een factuur en begint de betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever heeft ondanks het verstrijken van de reactietermijn alsnog recht op revisie van de opdracht. Copywritings houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de oplevering van de opdracht die voortvloeien uit het niet tijdig reageren.

5. Levering

Wij zullen ons best doen om de opgegeven levertermijn na te komen, maar kunnen hier niet volledig voor instaan. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of op enigerlei wijze schadevergoeding te vragen.

6. Shop

Zodra de bestelling is aangemaakt en krijgt deze een uniek bestelnummer.

Wanneer de betaling is ontvangen en de opdracht akkoord is, zal Copywritings de bestelling binnen 7 werkdagen afronden en de aangevraagde tekst aanleveren. Wij zullen ons best doen om de opgegeven levertermijn na te komen, maar kunnen hier niet volledig voor instaan. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of op enigerlei wijze schadevergoeding te vragen.

Indien de klant onvoldoende informatie heeft aangeleverd om de bestelling bij Copywritings af te ronden en de aangevraagde tekst te leveren, behoudt Copywritings zich het recht voor om de opdracht niet te starten totdat er voldoende informatie is ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie tijdig en volledig aan Copywritings wordt verstrekt. De klant is zich ervan bewust dat de levering van de copywriting diensten afhankelijk is van de kwaliteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Copywritings is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering of kwaliteit van de diensten als gevolg van onvoldoende informatie van de klant.

Nadat de opdracht akkoord is, is het voor de klant niet mogelijk om de opdracht te annuleren of geld terug te vragen. De klant is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om geld terug te vragen, ook niet als de klant niet tevreden is over de geleverde diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle details en eisen van de opdracht vooraf duidelijk te maken en duidelijk te communiceren met Copywritings. De klant is zich ervan bewust dat de geleverde diensten worden uitgevoerd op basis van de verstrekte informatie en instructies van de klant. Copywritings is niet aansprakelijk voor enige ontevredenheid van de klant met betrekking tot de geleverde diensten.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever garandeert dat door ons te verstrekken materialen en informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en andere bestanden, vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien dit niet het geval is, vrijwaart de opdrachtgever ons voor eventuele claims van derden.

9. Klachten

Klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding. Bij tijdige klacht zullen wij ons best doen om een passende oplossing te vinden.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen waarbij wij betrokken zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen ons kantoor is gevestigd.

Laatst gewijzigd op 3 april 2023.